Text: Black House Kollective
Photography: Supplied

Nosango: Uwil’ Umth’ Omkhulu

Uwile umth’ omkhuli. uWelele kwelabaphantsi.
Atshile amadam’ anamanzi. Emilonyeni kome
naMathe. Zincothuliwe iintsika zethu
zokuxhathisa. Satsho salunyulwa nakuloo mbele
ubungumsimelelo wethu. Namhlanje
imiphefumlo yethu ilihlwili. Sinxunguphele.
Sidandathekile.

Nogwece olungqakamba luthyaf’ amadolo
ngalemini. Amazulu nawo athe matsha.
Umhlaba unxubile luhambo lwakho Qhawe
lama qhawe. Sigxw’ alemswaneni ke
ngokwenjenjalo, nje ngamathole enxakama
efun’ unina.

Undulukile umkhonzi wesizwe. Endulukela
kwikhaya lakhe lokugqibela.

Ugqatso ulufezile.

Umzamo omhle uwuzamile. Siwubonile
ngemisebenzi yakhe

Uziphokozile, wazigec’ ijacu eziqongqotha.
Eziqongqothela iziswe. Ufanelwe sisitsaba
seqonga loongqwayi-ngqwayi,
oomakhwekhwetha (maKhoekhoena).

“Zodwa”, atsho xa ekubiza uJambase. Ngokuba
benizintombi zodwa ekhayeni ophuma kulo
kwaMathe.

Zondeni Veronica Sobukwe. Ubuzondeni
kungeyo ntiyo yoothimbindalo?

Ubuzondeni ingelo kratshi nokusengelwa
isidima sethu phantsi?

Nosango. Nyakenye wasivulela amasango,
singabazukulwana siqala nokwalama ngeliso
lenyama. Sazibona singena eRhafu ngemvula
ichaphaza. Kuwe sabona ubundlezane, ububele,
nobuntu besizwe esintsundu. Ekusen’
emadlakeni, sakhahlel’ uJambase, ngesizotho,
nokuthozama, ngemphepho, nomthandazo.

Emzini wakho (no Bawo uSobukwe),
uDinilesizwe ebeLufaf’ esangweni. uFafa
olwavul’ indlela. Nosango, wasivulelindlela,
satsho sabazi ububele bakho. Wena Qhawekazi
elizingca ngobuvela tanci beli limiyo. Wena
Ndlovukazi yedabi lomhlaba. Wena lunda
lethu ngobuAfrika..

Sangena ucondoba. Kodwa ngoncumo
wawuqakada nje ngexhama.

Wasi xhawula ngezandla.

Wavulindlela.

Nalapho ukhoyo phonoshono, uzufike usivulele
indlela Nosango. Sitsho siwubone umthyi
obheka kwinkululeko ngqangi. Athi uJambase
ngayo xa ethetha “Izwe Lethu”; athi: it is “the right
to call our souls our own”. Uzuthi
wakuphumla, ungqishe ngawo omane;
elotshoba lingawulali nakulutsha umbethe.
Uzuthi wakuphumla udlokovise amathambo,
awezinyaya nawethu uqobo, nje ngoko
adlokova ngo 1960, ngo 1968, nango 1976. Izwe
Lethu!

Abazukulwana bakho, Blackhouse Kollective.

 

The great tree has fallen. She has transcended
to the world of the living-dead. The dams and
waters have run dry. Even the saliva in the
mouth is no-more. Our pillars of support have
been plucked out. From the udder we suckled
for sustenance we have been removed. Today
our souls are tattered. Terrified. Anguished.

The knees of the bouncing youth are weak
today. Even the clouds cast a dull mood in the
sky. The world is a thicket of painful
apprehension by your departure. Lowing as a
bull to slaughter, this day we approach, crying
old news, as a calf bleats for its mother.

The servant of the nation has departed.
Departing to her last home.

She has completed the course.

She has fought a good fight. We have seen it by
her deeds.

She emptied herself wholeheartedly, going
without anything. She spent her all for the
nations. uMama deserve to be crowned by an
elevated place yoongqwayingqwayi,
oomakhwekhwetha (maKhoekhoena).

“Zodwa,” Jambase would sound his affection
for her. As there were only girls in the Mathe
family.

Zondeni Veronic Sobukwe. What would you hate
if not the hatred of the one who purloins and
makes even nature his property?

What would you hate if not his haughtiness and
the trampling of our dignity?

Satsho sabuyela eSoweto. Saqonda ngeMofolo.
Safika uninzi lunyalasa. Abanye beentetha
zirhuqa imirhaji. Ngokuba kaloku awaziwa kweli
limiyo amaqhawe. Nalapho Nosango wavul’
indlela. Ngoku usemilonyeni yeentsana.
Nemibundlwana ethungululayo iyakwazi Mama We Azania.

What would you hate if not the pride of those
thinking they are better than us, “besitsho
behleli phezukwakho” the singer would say.

Zondeni, what is it that they loathed in you,
righteous among the upright. What is it that
they loathed in you, patriot that
‘served’, that ‘suffered’ that ‘sacrificed’.

Nosango. About a year ago you opened doors
for us, our naked eyes beheld you for the first
time, “abazukulwana” you called us. We had
entered eRhafu on a rainy day, ushered in by
showers that at your door turned motherly love,
kindness, and ubuNtu of the Black nation. At the
grave site in the dawn, we greeted uJambase; in
stillness, in quietness, with impempho libation,
and in prayer.

In your home (with Bawo uSobukwe)
uDinilesizwe marked the doorway like a soldier.
A tall man piercing the skies, he opened a way
for us. Nosango you opened a way for us, and
you showed us the hospitable stuff you are
made of. Great Champion, pace-setter,
trailblazer, proud senior of eons. Great Elephant
and matriarch of the land battle. The one we
are proud to say embodies Pan Africanism.

We entered tip toeing, and found your shuffling
cane-assisted feet, steps refined and their touch
on the floor made gentler by the march of time.
But your smile leaped. And your spirit bounced,
as the Deer Panteth

You shook us by our hands

And you opened the way

We returned to Soweto. And we directed our
heads to eMofolo. People strutted proudly on our arrival. Some with talks dragging
old woollen blankets. Because: no-one knew of
your quiet greatness in this corner of loud
champions. Even there Nosango, you opened a
way for us. Now you are on children’s lips. Even
new-born maggots know you Mother of Azania.

In the new world you have transcended to, do
find your deserved rest. But when you have
breathed a sigh, please don’t forget to open a way
for us Nosango. So that we too see the way
that leads to our own freedom. The one
Jambase talks about when he says “Izwe lethu,” ;
when he says: “it is the right to call our souls
our own”. When you do rest, stomp with all
fours on the ground; so that the dew does not
draw its covers over that tail-brush of the youth;
when you do rest, shake those bones of the
ancestors, and ours, from time to time, just like
the pantheon before you shook them in 1960, in
1968 and in 1976. Izwe lethu!